Gratis verzending in NL vanaf €50 | Alle illustraties met de hand geïllustreerd | Volg ons op Instagram of Facebook

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 (maart 2019) van de Algemene Voorwaarden van de online shop van Fine Forest (Studio Mooijman en Mittelberg), gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 564.899.35.

Adresgegevens:
Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag

E-mail:
info@fineforest.nl

Telefoon tijdens kantooruren:
+31 (0)6 19 818 885 (Sophie Mittelberg)

Artikel 1 Algemeen

1.1 Fine Forest is een handelsnaam van Studio Mooijman en Mittelberg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 564.899.35 en is gevestigd te Den Haag.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fine Forest zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fine Forest behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering en retouren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 2 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Fine Forest ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Fine Forest te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Fine Forest te melden. Fine Forest zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Fine Forest het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Fine Forest te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Fine Forest, terug te sturen naar een door Fine Forest vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Fine Forest ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Fine Forest deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Fine Forest het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Komt het totale orderbedrag, na verwerking van retourzending, onder de €60 (voor Nederland) dan vervalt het recht op gratis verzending. In dit geval zal Fine Forest de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
2.8. Fine Forest behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Fine Forest of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Fine Forest schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Fine Forest de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Fine Forest heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
2.10 Indien bij acties gratis producten worden verstrekt boven een bepaald orderbedrag, geldt het volgende: Wanneer het totale orderbedrag, na verwerking van de retourzending onder het gestelde orderbedrag komt waarbij een gratis product werd verstrekt, zal Fine Forest de webshopwaarde van het gratis verstrekte product in rekening brengen.
2.11 Indien een klant een besteld product ontvangt dat beschadigd is dient men dit binnen 48 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken. Alleen volledig ingediende schades kunnen door Fine Forest in behandeling worden genomen. Voor correcte afhandeling van schades dient de klant Fine Forest te voorzien van het volgende bewijsmateriaal:

  • Een aantal duidelijke foto’s van het beschadigde product
  • Een foto van de verzendverpakking
  • Een (aantal) foto(’s) van het gebruikte beschermingsmateriaal en opvulmateriaal
  • Een ordernummer
  • Een foto van het product, voorzien van het gebruikte beschermingsmateriaal en opvulmateriaal in de verzendverpakking, waaruit duidelijk blijkt dat het product zorgvuldig door ons is verpakt.

Artikel 3 Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, Giropay, ING Home’Pay, Bancontact en SOFORT Banking.
3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Fine Forest € 3,95 verzendkosten in rekening voor Extra Small, Small en Medium stickers en € 6,95 verzendkosten voor Extra Large stickers. Bij een orderbedrag boven de € 60,- komen de verzendkosten binnen Nederland te vervallen. Voor internationale verzending geldt:

  • België/Duitsland/Denemarken/Frankrijk/Luxemburg/Monaco/Oostenrijk/Italië/Zweden/Spanje: Brievenbuspost €6,00 – Pakketpost €9,80
  • Slowakije/Tsjechië/Hongarije/Polen/Slovenië/Ierland/Portugal/Finland/Roemenië/Bulgarije/Estland/Letland/Litouwen/Griekenland: Brievenbuspost €6,00 – Pakketpost €12,60

3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.
3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling tussen 2 en 7 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.
3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL (zonder track & trace code).
3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fine Forest, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fine Forest. Fine Forest houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij het gaat om de verwerking van jouw bestelling (bekijk hiervoor 4.4).
4.2 Fine Forest respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Fine Forest maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant (ons contact met de klant en de verzending van jouw bestelling). Jouw adresgegevens worden dan doorgeven aan PostNL of een andere verzender. Persoonlijke gegevens worden verder niet doorgegeven aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven bezwaar te hebben, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Fine Forest. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Fine Forest. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Fine Forest over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Fine Forest. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 5 Garanties

5.1 Fine Forest staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van Fine Forest komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid, of 4. incorrecte bevestiging.
5.3 Fine Forest biedt geen garantie op ondergronden of andere aanrakingsvlakken waaraan en/of waarop het geleverde product wordt geplakt.

Artikel 6 Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Fine Forest zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fine Forest slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Fine Forest en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Fine Forest op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Fine Forest behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Fine Forest gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Fine Forest is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fine Forest. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. Fine Forest behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fine Forest gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 Communicatie

10.1 Fine Forest is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Fine Forest, dan wel tussen Fine Forest en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Fine Forest.

Artikel 11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Fine Forest serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Fine Forest (brief of e-mail).
11.3. Fine Forest zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Fine Forest zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Fine Forest geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Fine Forest garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Fine Forest geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Indien de klant aan Fine Forest opgave doet van een adres, is Fine Forest gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Fine Forest een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Fine Forest is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fine Forest is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fine Forest en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 Plaatsing en verwijdering van de muursticker

15.1. Fine Forest kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade aan een muur of ander oppervlak na, tijdens of als gevolg van het aanbrengen of verwijderen van een Fine Forest product. Dit geldt ook voor eventuele verkleuring van een muur of wand.
15.2. Fine Forest kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet blijven plakken van de stickers op muren met (gestructureerd) behang, fijn schuurwerk, spachtelputz of ander stucwerk met een structuur of korreltjes.
15.3. Fine Forest is niet aansprakelijk voor de levensduur van de muursticker. De levensduur van een sticker hangt volledig af van de ondergrond, vochtigheid en temperatuur in de kamer, plaatsing in (zon)licht, frequentie van schoonmaken en specifieke eigenschappen van ruimtes (zoals een ruimte waar in gerookt wordt).
15.4. Fine Forest kan geen garantie geven dat de stickers goed blijven plakken buiten de gecommuniceerde bewaartermijn van twee maanden. De kleefkracht zal na deze periode afnemen.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.